REGULAMIN Ośrodka Szkolenia kierowców „PÓŁBRATEK”


Część organizacyjna

1. Auto szkoła prowadzi szkolenie podstawowe i uzupełniające, na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

2. Kurs może rozpocząć osoba pełnoletnia po przedłożeniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (P.K.K.) uzyskanym w Starostwie Powiatowym.

3. Osoba niepełnoletnia może rozpocząć szkolenie po przedstawienie P.K.K. na 3-m-ec przed ukończeniem 18 roku życia wraz z dołączoną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

4. Szkolenie podstawowe składa się z:

– 26 godzin „szkolnych”= 45min. Zajęć teoretycznych

– 4 godzin „szkolnych”=45min. Z zakresu I pomocy przedmedycznej.

– 30 godzin zegarowych minimum szkolenia praktycznego pojazdem do nauki na placu manewrowym i w ruchu drogowym 

5.Po zakończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminów wewnętrznych i po uzyskaniu wyników pozytywnych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

6. Szkolenie uzupełniające obejmuje zakres materiału ustalony wspólnie przez Kandydata oraz Kierownika O.S.K. – Szkolenie uzupełniające wymaga dodatkowych opłat za każdą godzinę szkolenia.

7.Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez auto szkołę „PÓŁBRATEK”

8. Auto szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia.


O.S.K. „PÓŁBRATEK” zapewnia:

1. Szkolenie zgodne z planem nauczania w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Indywidualny dobór technik i metod szkolenia dopasowany do predyspozycji kursanta.

3. Materiały dydaktyczne niezbędne w szkoleniu teoretycznym dla kursanta oraz dostęp do materiałów w auto szkole. 

4.Pojazdy przystosowane do nauki jazdy i w razie potrzeby do egzaminowania.  

5. Telefoniczny kontakt z biurem, kierownictwem i instruktorami.

6. Możliwość udziału instruktora w egzaminie państwowym.

7. Szkolenie praktyczne odbywa się od poniedziałku do piątku w godz.6.00-22.00 a w razie konieczności w soboty 6.00-15.00


Uczestnik szkolenia ma prawo:

1.Wnosić na piśmie bądź ustnie wnioski, propozycje i uwagi co do przebiegu szkolenia do Kierownika O.S.K. 

2. Odwołać zajęcia praktyczne-jazdę osobiście lub telefonicznie:

-najpóźniej do godz.10.00 na dzień przed zaplanowanym terminem

– jazdy zaplanowane na sobotę i poniedziałek ma prawo odwołać najpóźniej w piątek do godz.10.00

– niezawiadomienie w powyższym trybie powoduje naliczenie opłaty w wysokości 50% podstawowej stawki za  1 godz.jazdy, pomnożonej przez ilość godzin zaplanowanych.( z powodu konieczności wypłaty wynagrodzenia dla instruktora)

– powyższe nie dotyczy wypadków losowych.

– dokonywać wpłat ratalnie przy czym :1-sza wpłata wynosi min.300zł w dniu rozpoczęcia kursu, 2-ga min.400z1łprzed pierwszą jazdą „3-cia dowolnie, 4-ta do 20-ej godziny części praktycznej.W przypadku nieuregulowania zaległości w terminach szkolenie zostaje zawieszone do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty.

3.Przerwania szkolenia na dowolnym etapie i dostarczyć kartę zajęć celem podsumowania i opisania Kierownikowi O.S.K.


Uczestnik kursu ma obowiązek:

1.Uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem ustalonym przez auto szkołę z aktualnie uzupełnioną kartą szkolenia 

2.Być w odpowiednim stanie psychicznym i fizycznym do szkolenia i właściwym ubiorze.


O.S.K.”PÓŁBRATEK ma prawo:

1.Nie usprawiedliwić nieobecności jeśli są wielokrotne lub nie mają cech zdarzenia losowego a co za tym idzie naliczyć dodatkową opłatę(50%stawki godzinowej razy ilość godz.).

2. Nie zezwolić na uczestnictwo w jazdach w niewłaściwym obuwiu bez możliwości usprawiedliwienia.

3.Nie dopuścić do szkolenia bądź rozwiązać umowę w stosunku do uczestnika kursu będącego pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka „oraz w sytuacji gdy instruktor podejmie uzasadnione podejrzenie stosowania w/w i osoba odmówi poddaniu się badaniom w najbliższej jednostce Policji.

4.Rozwiązać umowę w zakresie szkolenia z osobę rażąco naruszającą zasady i normy związane z ruchem drogowym, jest agresywna, wulgarna w stosunku do uczestników kursu bądź ruchu drogowego a jej postawa nie rokuje nadziei na zmianę. 

5. Nie wystawić zaświadczenia o ukończeniu kursu kandydatowi, który nie spełnia charakterystyki kursanta lub zaprzestał szkolenia.

6. Zastosować inne dodatkowe środki umożliwiające poprawienie funkcjonowania O.S.K.”PÓŁBRATEK” a nie objęte niniejszym regulaminem.